Νομική ειδοποίηση

Klucy Fresh
8 Σμύρνη
Γραφείο204
7550 Kiti Λάρνακα
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 999 324 73
Email: klucyfresh@gmail.com

Εγγραφή στο μητρώο:
Εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο.
Εγγραφή δικαστηρίου: Λάρνακα
Αριθμός μητρώου: HE ….

ΑΔΑ: ΦΠΑ:
Αριθμός αναγνώρισης φόρου προστιθέμενης αξίας: CY………X

Δικαιώματα εικόνας:
pixabay

Σημείωση σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τους καταναλωτές για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της πλατφόρμας. Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα επιγραμμικής επίλυσης διαφορών βρίσκεται εδώ:http://ec.europa.eu/odr. Το e-mail μας είναι: [email protected]

Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας επιγραμμικής επίλυσης διαφορών. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το παραπάνω e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ειδοποίηση σύμφωνα με τον νόμο περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών(VSBG)

Δεν είμαστε διατεθειμένοι και υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Αποποίηση ευθυνών – νομικές σημειώσεις

1Προειδοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο

Το ελεύθερο και ελεύθερα προσβάσιμο περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου έχει δημιουργηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, ο πάροχος αυτού του δικτυακού τόπου δεν εγγυάται την ακρίβεια και την επικαιρότητα των δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμων δημοσιογραφικών οδηγών και ειδήσεων που παρέχονται. Οι επώνυμες συνεισφορές αντικατοπτρίζουν τη γνώμη του εκάστοτε συγγραφέα και όχι πάντα τη γνώμη του παρόχου. Η πρόσβαση στο ελεύθερο και ελεύθερα προσβάσιμο περιεχόμενο και μόνο δεν δημιουργεί καμία συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου, από την άποψη αυτή υπάρχει έλλειψη νομικής δέσμευσης του παρόχου.

2 Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων (“εξωτερικοί σύνδεσμοι”). Οι εν λόγω ιστότοποι υπόκεινται στην ευθύνη των αντίστοιχων διαχειριστών. Κατά την πρώτη σύνδεση των εξωτερικών συνδέσμων, ο πάροχος έλεγξε το εξωτερικό περιεχόμενο για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν νομικές παραβάσεις. Εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχαν εμφανείς παραβάσεις του νόμου. Ο πάροχος δεν έχει καμία επιρροή στον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Η τοποθέτηση εξωτερικών συνδέσμων δεν σημαίνει ότι ο πάροχος υιοθετεί το περιεχόμενο πίσω από την αναφορά ή τον σύνδεσμο. Ένας συνεχής έλεγχος των εξωτερικών συνδέσμων δεν είναι λογικός για τον πάροχο χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νομικών παραβάσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση γνώσης νομικών παραβιάσεων, οι εν λόγω εξωτερικοί σύνδεσμοι θα διαγράφονται αμέσως.

3 Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα εκτέλεσης

Τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και προστασίας των επιδόσεων. Για οποιαδήποτε εκμετάλλευση που δεν επιτρέπεται από τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των επιδόσεων απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου ή του αντίστοιχου κατόχου των δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση, αποθήκευση, επεξεργασία ή αναπαραγωγή περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Τα περιεχόμενα και τα δικαιώματα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διανομή μεμονωμένων περιεχομένων ή ολόκληρων σελίδων δεν επιτρέπεται και τιμωρείται από το νόμο. Επιτρέπεται μόνο η παραγωγή αντιγράφων και η λήψη για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση.

Η παρουσίαση του παρόντος δικτυακού τόπου σε εξωτερικά πλαίσια επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια.

4 Ειδικοί όροι χρήσης
Εφόσον οι ειδικοί όροι για μεμονωμένες χρήσεις του παρόντος δικτυακού τόπου αποκλίνουν από τις προαναφερθείσες παραγράφους, αυτό αναφέρεται ρητά στο κατάλληλο σημείο. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί όροι χρήσης ισχύουν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.